Breaking News

Ağız Sağlığı İçin 10 Mühim Bilgi

dis-sagligi-hepsi10numaracom

Ağız ve dişler en önemli organlarımızdan bir tanesi. Bakımı da çok önemli. İşte sağlıklı dişler için yapmanız gerekenler:

Or­to­don­tist Diş He­ki­mi Kı­vanç Ce­be­soy, ağız sağ­lı­ğı­nı­zı iyi­leş­tir­mek için önem­li öne­riler­de bu­lun­du.

İş­te gün için­de yap­ma­nız ge­re­ken­ler…

-Gün­de sa­de­ce 5 da­ki­ka­nı­zı ağız ba­kı­mı­na ayı­rın. Komp­le ağız ba­kı­mı­nı­zı 3 adım­da ta­mam­la­yın. Sa­de­ce fır­ça­la­mak ve diş ipi kul­lan­mak komp­le ağız ba­kı­mı için yet­mez, be­ra­be­rin­de bak­te­ri pla­ğı­na kar­şı et­ki­li bir sı­vı ağız ba­kım ürü­nü ile ağ­zı­nı­zı çal­ka­lamanız gerekiyor.

-Diş­le­re fay­da­lı yi­ye­cek­le­ri tü­ke­tin. El­ma, ar­mut, ke­re­viz, ha­vuç, kar­na­ba­har, çi­lek gi­bi mey­ve ve seb­ze­le­rin içe­rik­le­rin­de­ki do­ğal lif­le­rin tü­kü­rük­le bir­leş­me­si so­nu­cun­da diş te­miz­li­ği­ne yar­dım­cı olur.

-Ağ­zı­nız­da­ki bak­te­ri­ler­den 24 sa­at ko­ru­nun. Bak­te­ri­le­re kar­şı et­ki­si kli­nik ça­lış­ma­lar­la ka­nıt­lan­mış olan ağız ba­kım ürü­nü­nü, gün­de 2 kez 30 sa­ni­ye­lik kul­lan­mak bak­te­ri pla­ğı olu­şu­mu­na ve diş eti prob­lem­le­ri­ne kar­şı 24 sa­at ko­ru­ma sağ­lar.

-Asit­li ve şe­ker­li gı­da­lar diş­le­rin çü­rü­me sü­re­ci­ni baş­la­tır. Bu gı­da­la­rı tü­ket­tik­ten son­ra et­kin bir ağız te­miz­li­ği sağ­la­yın.

-Sık sı­vı alı­mı, bol su tü­ke­ti­mi ağ­zı­nı­zı nem­li tu­tar. Özel­lik­le si­ga­ra içen­le­rin, si­ga­ra­nın tü­kü­rük akı­şı­nı azalt­ma­sı ve ağız ku­ru­lu­ğu­na se­bep ol­ma­sı ne­de­niy­le kö­tü ağız ko­ku­su­na se­be­bi­yet ver­me­me­si için bol bol sı­vı al­ma­sı ge­re­kir.

-Ge­ce yat­ma­dan ön­ce ağız ba­kı­mı­nı ih­mal et­me­yin. Ağız­da ka­lan bak­te­ri­ler ge­ce bo­yun­ca hız­la üre­me­ye de­vam eder. Bu ne­den­le yat­ma­dan ön­ce sağ­lık­lı ağız ba­kı­mı için öne­ri­len 3 adı­mı uy­gu­la­yın.

-Doğ­ru fır­ça­yı se­çin. Diş­le­ri fır­ça­la­ma­yı bil­mek ka­dar fır­ça se­çi­mi de önem­li­dir. Diş he­kim­le­ri­nin ço­ğu düz kü­çük baş­lı ve yu­mu­şak diş fır­ça­la­rı­nın, plak­la­rı te­miz­le­di­ği için en iyi se­çim ol­du­ğu ko­nu­sun­da hemfi­kir. Bel­li ara­lık­lar­la diş fır­ça­nı­zı da değiştirmeniz gerekiyor…

-Diş­le­ri­niz ka­nı­yor­sa, fır­ça­la­ma­ya kesinlikle ara ver­me­yin. Di­şe­ti has­ta­lı­ğı­nın ilk aşa­ma­sı ola­bi­lir ve doğ­ru ağız ba­kı­mı ile diş eti has­ta­lı­ğı­nı ön­le­ye­bi­lir­si­niz. Di­şet­le­ri­niz iki haf­ta­dan uzun sü­re­dir ka­nı­yor­sa, mut­la­ka bir diş he­ki­mi­ne gö­rü­nmeniz gerekiyor.

-Unut­ma­yın sa­de­ce diş fır­ça­la­ma ve diş ipi komp­le ağız ba­kı­mı­nı ta­mam­la­maz. Ne ka­dar iyi fır­ça­lar­sa­nız fır­ça­la­yın fır­ça ve diş ipi ile ula­şa­ma­dı­ğı­nız yer­ler­de ka­lan bak­te­ri­ler ağı­za ye­ni­den ya­yı­lır. Bak­te­ri pla­ğı­na kar­şı et­ki­li sı­vı ağız ba­kım ürü­nü ile ağ­zı­nı­zı çal­ka­la­ya­rak bak­te­ri­le­rin hız­la ya­yıl­ma­sı­nı en­gel­le­yin ve ağız sağ­lı­ğı­nız için 3 adı­mı ta­mam­la­yın.

-Diş bakımınızı düzenli hale getirin.

*

Kaynak:kadınvekadın

 

 

Bir önceki yazımız olan Nanenin İnanılmaz 10 Faydası başlıklı makalemizde bitkisel sanat, cilt bakımı bitkisel ve nanenin faydaları hakkında bilgiler verilmektedir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir