Kas
24
2014

Ağız Sağlığı İçin 10 Mühim Bilgi

dis-sagligi-hepsi10numaracom

Ağız ve dişler en önemli organlarımızdan bir tanesi. Bakımı da çok önemli. İşte sağlıklı dişler için yapmanız gerekenler:

Or­to­don­tist Diş He­ki­mi Kı­vanç Ce­be­soy, ağız sağ­lı­ğı­nı­zı iyi­leş­tir­mek için önem­li öne­riler­de bu­lun­du.

İş­te gün için­de yap­ma­nız ge­re­ken­ler…

-Gün­de sa­de­ce 5 da­ki­ka­nı­zı ağız ba­kı­mı­na ayı­rın. Komp­le ağız ba­kı­mı­nı­zı 3 adım­da ta­mam­la­yın. Sa­de­ce fır­ça­la­mak ve diş ipi kul­lan­mak komp­le ağız ba­kı­mı için yet­mez, be­ra­be­rin­de bak­te­ri pla­ğı­na kar­şı et­ki­li bir sı­vı ağız ba­kım ürü­nü ile ağ­zı­nı­zı çal­ka­lamanız gerekiyor.

-Diş­le­re fay­da­lı yi­ye­cek­le­ri tü­ke­tin. El­ma, ar­mut, ke­re­viz, ha­vuç, kar­na­ba­har, çi­lek gi­bi mey­ve ve seb­ze­le­rin içe­rik­le­rin­de­ki do­ğal lif­le­rin tü­kü­rük­le bir­leş­me­si so­nu­cun­da diş te­miz­li­ği­ne yar­dım­cı olur.

-Ağ­zı­nız­da­ki bak­te­ri­ler­den 24 sa­at ko­ru­nun. Bak­te­ri­le­re kar­şı et­ki­si kli­nik ça­lış­ma­lar­la ka­nıt­lan­mış olan ağız ba­kım ürü­nü­nü, gün­de 2 kez 30 sa­ni­ye­lik kul­lan­mak bak­te­ri pla­ğı olu­şu­mu­na ve diş eti prob­lem­le­ri­ne kar­şı 24 sa­at ko­ru­ma sağ­lar.

-Asit­li ve şe­ker­li gı­da­lar diş­le­rin çü­rü­me sü­re­ci­ni baş­la­tır. Bu gı­da­la­rı tü­ket­tik­ten son­ra et­kin bir ağız te­miz­li­ği sağ­la­yın.

-Sık sı­vı alı­mı, bol su tü­ke­ti­mi ağ­zı­nı­zı nem­li tu­tar. Özel­lik­le si­ga­ra içen­le­rin, si­ga­ra­nın tü­kü­rük akı­şı­nı azalt­ma­sı ve ağız ku­ru­lu­ğu­na se­bep ol­ma­sı ne­de­niy­le kö­tü ağız ko­ku­su­na se­be­bi­yet ver­me­me­si için bol bol sı­vı al­ma­sı ge­re­kir.

-Ge­ce yat­ma­dan ön­ce ağız ba­kı­mı­nı ih­mal et­me­yin. Ağız­da ka­lan bak­te­ri­ler ge­ce bo­yun­ca hız­la üre­me­ye de­vam eder. Bu ne­den­le yat­ma­dan ön­ce sağ­lık­lı ağız ba­kı­mı için öne­ri­len 3 adı­mı uy­gu­la­yın.

-Doğ­ru fır­ça­yı se­çin. Diş­le­ri fır­ça­la­ma­yı bil­mek ka­dar fır­ça se­çi­mi de önem­li­dir. Diş he­kim­le­ri­nin ço­ğu düz kü­çük baş­lı ve yu­mu­şak diş fır­ça­la­rı­nın, plak­la­rı te­miz­le­di­ği için en iyi se­çim ol­du­ğu ko­nu­sun­da hemfi­kir. Bel­li ara­lık­lar­la diş fır­ça­nı­zı da değiştirmeniz gerekiyor…

-Diş­le­ri­niz ka­nı­yor­sa, fır­ça­la­ma­ya kesinlikle ara ver­me­yin. Di­şe­ti has­ta­lı­ğı­nın ilk aşa­ma­sı ola­bi­lir ve doğ­ru ağız ba­kı­mı ile diş eti has­ta­lı­ğı­nı ön­le­ye­bi­lir­si­niz. Di­şet­le­ri­niz iki haf­ta­dan uzun sü­re­dir ka­nı­yor­sa, mut­la­ka bir diş he­ki­mi­ne gö­rü­nmeniz gerekiyor.

-Unut­ma­yın sa­de­ce diş fır­ça­la­ma ve diş ipi komp­le ağız ba­kı­mı­nı ta­mam­la­maz. Ne ka­dar iyi fır­ça­lar­sa­nız fır­ça­la­yın fır­ça ve diş ipi ile ula­şa­ma­dı­ğı­nız yer­ler­de ka­lan bak­te­ri­ler ağı­za ye­ni­den ya­yı­lır. Bak­te­ri pla­ğı­na kar­şı et­ki­li sı­vı ağız ba­kım ürü­nü ile ağ­zı­nı­zı çal­ka­la­ya­rak bak­te­ri­le­rin hız­la ya­yıl­ma­sı­nı en­gel­le­yin ve ağız sağ­lı­ğı­nız için 3 adı­mı ta­mam­la­yın.

-Diş bakımınızı düzenli hale getirin.

*

Kaynak:kadınvekadın

 

 

Bir önceki yazımız olan Nanenin İnanılmaz 10 Faydası başlıklı makalemizde bitkisel sanat, cilt bakımı bitkisel ve nanenin faydaları hakkında bilgiler verilmektedir.

Share

Bir Yorum Yap

Giriş

Anket

Favori bilim insanınız kimdir?

View Results

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

En Çok Okunan Yazılar